Voordelige Ziektekostenverzekering

2 Koningen 7:14 en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al bidden mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal if ket aanhoren vanuit de heel, zijn zonden vergeven en het land genezen.

Jeremia 3:22 Kom terug, afvallige kinderen, ik zal jullie genezen van je ontrouw. Dan zullen jullie zeggen: “Hier zijn we, wij komen bij u terug, want u bent de HEER, onze God.

Spreuken 3:5-8 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denka an hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken al seen medicijn, het verkwikt je lichaam.

Psalmen 41:4 Op zijn ziekbd zal de HEER hem tot steun zijn. “Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede.”

Psalms 6:2 HEER, straf mij niet in uw woeded, tuchtig mij niet in uw torn.

Jeremia 33:6 dit zegt de HEER: Ik zal de wonden van de stad verbinden en haar herstellen, ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed.

image5

De Duistere Kant Overwinnen

Openbaring 12:11 Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven getecht en hebben hun dood aanvard.

Romeinen 8:35,37 Wat zal ons scheiden van d liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heft liefgehad.

1 Johannes 4:4 U, kenderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij kie in u is, is machtiger dan hij fie in de wereld heerst.

1 Johannes 4:4-5 want ieder die uit God geboren is, overwint de wreld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

1 Korintiers 15:57 Maar laten we God danken, kie ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

image6

De Lopende Dode

Jakobus 1:15 Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zoned; en is de zoned volgroeid, dan brengt ze de dood voort.

Efeziers 2:1 U was dood door de misstappen en zonden

2 Korintiers 7:10 Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de weredl geeft leidt alleen maar tot de dood.

Johannes 5:25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen end at wie hem horen, zullen leven.

Romeinen 6:23 Het loon van de zoned is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Johannes 1:4-5 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heft het niet in haar macht gekregen.

image7

Tien Regels Voor Verkering

Wij hebben verkering om een beslissing te maken met betrekking tot het huwelijk

Spreuken 18:22 Wie een vrouw gevonden heft, heft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.

Genesis 2:18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.

Hebreeen 13:4 Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.

1 Tessalonicenzen 4:3-5 Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen end at u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte.

Genesis 24:67 Isaak hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden.

Regel 1: hoereer niet!  regel 2 - 10: heeft betrekking op nummer 1

image8

Opgehelderde Denkwereld

1 Petrus 1:13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.

1 Petrus 5:8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond al seen brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

Efeziers 4:22-24 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw gees ten us denken voortdurend vernieuwd moeten worden end at u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Romeinen 12:2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

2 Korintiers 10:5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpenimage9

Vijftijd Schaduwen Van Zonde

Romeinen 3:23 Iedereen heft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;

Spreuken 8:36 Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad, wie mij haat, bemint de dood.

Efeziers 5:5-6 Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht left, zedeloos of hebzuchtig is—dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.

Titus 3:3-5 Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaaar geworden en heft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,

Romeinen 6:23 Het loon van de zoned is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

image10

Pokemon Ga

Spreuken 2:4-5 ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven.

Jeremia 29:13 Jullie zullen mij zoeken e nook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Spreuken 4:22 Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam al seen medicijn.

Spreuken 8:17 Wie mij liefheeft, heb ik ook likf, wie mij zoekt, zal mij vinden.

Matteus 7:7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.

Hebreeen 11:13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.

image11

Dat De Kracht Bij Je Mag Zijn

Jozua 1:9 Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

Romeinen 8:37-39 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat e rook maar in de schlepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heft in Christus Jezus, onze Heer.

Efeziers 6:10-13 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

2 Timoteus 1:7 God heft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

1 Kornintiers 1:18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.

image12

Feest Aan Het Einde Van De Wereld

Lucas 12:19-20 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele Jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: Dwaas, nog deze nacht zal j eleven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?

Lucas 17:26-27 En zoals het eraantoe ging in de dagen van Noach, zo sal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: z eaten, ze drunken, ze huwden, ze warden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg.

Ezechiel 16:49-50 Terwijl zij zich toch, omdat ze genoeg tee ten hadden en onbezorgdvan hun rust konden genieten, hoogmoedig gedroegen en niets deden voor de armen en de machtelozen. Ze verhieven zich boven de anderen, wat ze deden vond ik gruwelijk. Ik zag het en heb hen weggevaagd.

Matteus 14:6-8 Toen Herodes een feest gaf ter gelenheid van zijn berjaardag, daste de dochter van Herodias te midden van de aanwezigen, end at viel bij Herodes in de smaak. Daarom zei hij dat ze zou krijgen wat ze maar zou vragen, en hij bezegelde die belofte met een eed. Door haar moeder daartoe aangezet zei ze: “Breng me dan op een schaal het hoofd van Johannes de Doper.”

image13

Het Genoten Huwelijk

Spreuken 31:10-12 Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen. Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven.

Efeziers 5:25 Mannen, heb uw vrouw life, zoals Christus de kerk heft liefgehad en zich voor haar heft prijsgegeven.

Efeziers 5:22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer,

Kolossenzen 3:19 Mannen, heb uw vrouw life en wees niet bitter tegen haar.

1 Petrus 3:7 U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven Dan staat niets uw gebeden in de weg.

Genesis 24:67 Isaak hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden.

image14